Ratownik medyczny

Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik Medyczny podczas udzielania pomocy korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu (sam jednak nie jest funkcjonariuszem publicznym) .

 

Zakres wykonywanych czynności

 

Czynności, które mogą być podejmowane samodzielnie przez ratownika medycznego:

 • ·         ocena stanu zdrowia pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub nie medycznych czynności ratunkowych
 • ·         układanie pacjenta we właściwej pozycji
 • ·         podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • ·         bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie oraz zabezpieczanie drożności dróg oddechowych (w tym użycie rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej), odsysanie dróg oddechowych
 • ·         podjęcie tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu, wentylacji mechanicznej
 • ·         intubacja dotchawicza w nagłym zatrzymaniu krążenia, bez użycia środków zwiotczających
 • ·         defibrylacja automatyczna lub ręczna na podstawie EKG
 • ·         wykonanie badania elektrokardiograficznego
 • ·         monitorowanie czynności układu oddechowego, czynności układu krążenia (metodami nieinwazyjnymi)
 • ·         kaniulacja żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonanie dojścia doszpikowego
 • ·         podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczną, wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu
 • ·         odbarczenie odmy prężnej przez nakłucie opłucnej
 • ·         pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych
 • ·         oznaczenie poziomu parametrów krytycznych, w tym poziomów glukozy i elektrolitów oraz gazometrii krwi włośniczkowej
 • ·         opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć, skręceń, unieruchamianie kręgosłupa
 • ·         odebranie porodu nagłego poza szpitalem
 • ·         segregacja medyczna
 • ·         podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia
 • ·         przygotowanie pacjenta i opieka nad pacjentem w czasie transportu
 • ·         podawanie leków wymienionych w załączniku do rozporządzenia

 

Czynności, które ratownik medyczny może podjąć pod nadzorem lekarza:

 • ·         intubacja dotchawicza w innych przypadkach niż nagłe zatrzymanie krążenia, z użyciem środków zwiotczających
 • ·         wykonanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej
 • ·         asystowanie przy drobnych zabiegach i innych procedurach
 • ·         Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • ·         zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka
 • ·         podawanie na zlecenie lekarza leków innych niż wymienione w załączniku do rozporządzenia

 

 

 

 

Odsłony: 10479