Ratownik

Ratownikiem może być osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, lub będąca członkiem tych jednostek;
 • posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • stosowanie tlenoterapii biernej;
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej na zasadach określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia o kolejności udzielania pomocy poszczególnym osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (segregacji medycznej), ich transportu i udzielania wsparcia psychicznego tym osobom.
Odsłony: 8057